Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.03.2019, 09:52
NL
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu

Strona główna

 

I N F O R M A C J A

 

 

adres kontaktowy :

SĄD REJONOWY W SIEDLCACH
ul. Kazimierzowska 31A
08-110 Siedlce

e-mail: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl

 

Sąd Rejonowy w Siedlcach jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Sąd Rejonowy w Siedlcach obejmuje obszarem właściwości:

 

 • miasta: Siedlce,  Łosice, Mordy
 • gminy: Domanice, Huszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn Poduchowny

 

 


 

Ochrona  danych  osobowych

 

                Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, Sąd Rejonowy w Siedlcach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Minister Sprawiedliwości.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce lub drogą elektroniczną pod adresem: inspectordanychosobowych@gmail.com  
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO, w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Siedlcach. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
 • przenoszenia danych, za wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania na podstawie wcześniejszego jej uzyskania.

6.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

8.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowny oraz nie będą profilowane.

9.   Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym w Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce.

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary przy budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce:

 • teren obejmujący parking znajdujący się przed głównym wejściem do sądu,
 • plac parkingowy umiejscowiony w tylnej części budynku sądu,
 • wejście do budynku sądu,
 • korytarze gmachu sądu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce lub adresem e-mail: inspectordanychosobowych@gmail.com  
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów  oraz podmiotowi świadczącemu usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu oraz firma świadcząca usługi serwisowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Stały Dyżur Mediatorów

Od dnia 10 października 2017 roku, w każdy drugi wtorek miesiąca

w godzinach 10.00-12.00, w siedzibie Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a (parter w pokoju 032)

będą dyżurować mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 


Wszystkie Wydziały i Oddziały Sądu Rejonowego w Siedlcach funkcjonują w nowej lokalizacji przy  ul. Kazimierzowskiej 31 A:

Dojazd do Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A - linie autobusowe na trasie Kazimierzowska, Bema i Jana Pawła II:  

Nr 3, 4, 5, 9, 15, 20, 25.

Interesanci obsługiwani są w  Biurze Obsługi Interesanta (parter) -

numer telefonu: (25) 64 00 701

fax: (25) 64 00 830


NOWA FORMA OPŁATY SĄDOWEJ : E-PŁATNOŚCI

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408, zm. Dz.U.2016.948).

Zgodnie z nowymi przepisami, znaki opłaty sądowej w nowej formie będą zawierały, poza innymi oznaczeniami, kod kreskowy i kod numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich, zapisany w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprzedaż znaków będzie odbywać się dwojako:

 • za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu mechanizmu gwarantującego nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty (tzw. szybki przelew, pay-by link lub kartą płatniczą), co będzie wiązać się z uiszczeniem prowizji na rzecz operatora płatności (0,0001% wartości transakcji, nie mniej niż 39 groszy), ale będzie również umożliwiać wielokrotny wydruk znaku (np. w przypadku jego zagubienia)

 • w sądzie – gdzie będzie się odbywać sprzedaż znaku bez prowizji.

W celu dokonania zakupu znaków opłaty sądowej przez Internet, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia platformę e-płatności (Portal Opłat Sądowych) pod adresem :  https://oplaty.ms.gov.pl/                            


 

Telefony do wydziałów Sądu Rejonowego

 

- I Wydział Cywilny –  tel. 25 6400801

e-mail: wydzial.cywilny@siedlce.sr.gov.pl

- II Wydział Karny – tel. 25 6400878

e-mail: 2.wydzial.karny@siedlce.sr.gov.pl

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich – tel.  25 6400776

e-mail: wydzial.rodzinny@siedlce.sr.gov.pl

- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych –  tel.  25 6400735

e-mail: wydzial.pracy@siedlce.sr.gov.pl

- V Wydział Gospodarczy – tel. 25 6400719

e-mail: wydzial.gospodarczy@siedlce.sr.gov.pl

- VI Wydział Ksiąg Wieczystych – tel. 25 6400751

e-mail: kw.siedlce@siedlce.sr.gov.pl

- Sekcja Wykonawcza –  tel 25 6400841

e-mail: sekcja.wykonawcza@siedlce.sr.gov.pl

- VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs w Łosicach – tel/fax:  83 3590714

e-mail: kw.losice@siedlce.sr.gov.pl

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich - tel. 25 6400766, fax 25 6400723

e-mail: kuratorzy.dla.nieletnich@siedlce.sr.gov.pl

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych – tel.  25 6400851

e-mail: kuratorzy.dla.doroslych@siedlce.sr.gov.pl

- Oddział Administracyjny - tel. 25 6400809

e-mail: administracja@siedlce.sr.gov.pl

- Oddział Finansowy – tel. 6400827

e-mail: oddzial.finansowy@siedlce.sr.gov.pl 

 


Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy w Siedlcach
 8.00 - 18.00 (poniedziałek) 

 8.00 - 16.00 (wtorek - piątek)

Kasa Sądu :

poniedziałek -   8:15 - 16:00

wtorek-piątek -  8:15 - 14:45

W ostatnim dniu roboczym miesiąca wpłaty przyjmowane są do godziny 13:30, w tym dniu przerwa w kasie w godz. 13:30 - 14:45

 

Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Siedlcach z/s w Łosicach: ul. Szpitalna 2, 08-200 Łosice

 7.30 - 18.00 (poniedziałek)
     7.30 - 15.30 (wtorek - piątek)

 

 


 

Przewodniczący Wydziałów przyjmują interesantów:

 

W poniedziałki,  w godz. 1000 – 1300  :

- Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;

- Przewodnicząca Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

- Przewodniczący Wydziału Gospodarczego.

 

W poniedziałki,  w godz. 1100 – 1300  :

- Przewodnicząca II Wydziału Karnego.

 

  We wtorki, w godz. 1000 – 1300  :

- Przewodnicząca Wydziału Cywilnego;

- Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych

- Przewodniczący Zamiejscowego VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siedlcach z/s w Łosicach.

 
 

UWAGA NA MAILE OD FAŁSZYWEGO KOMORNIKA


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej, będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015.1255)

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna :

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zakres możliwej do uzyskania pomocy prawnej :

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

W Siedlcach PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ będą mieściły się w budynkach Urzędu Miasta Siedlce :

przy Skwerze Niepodległości 2; przy ul. Oskara Lange 6; w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Sienkiewicza 32

 

DARMOWA POMOC PRAWNA - odnośnik do strony

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - odnośnik do strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w powiecie siedleckim - odnośnik do strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w powiecie łosickim -     odnośnik do strony

 

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 


Jednostki nadrzędne:

 

Ostatnio dodane

Najczęściej czytane

©1999-2019 Sąd Rejonowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL